Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2021/075 wydanie 1