Kopalnia kruszyw

Kopalnia Kruszyw
Góra V 

Norma PN-EN PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu


PN-EN 13242+A1:2010

FRAKCJA KRUSZYWA Kruszywo drobne (piasek) - 0/2; 0/4
Kruszywo grube - 2/8; 8/16; 2/16; 16/32
Kruszywo grube łamane - 2/8; 8/16
Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu - 0/31,5 (C50/30)
Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu - 0/31,5 (C 50/10)Galeria Kopalnia kruszyw